^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Článok 9 Záverečné ustanovenia

· Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade.

· Školský poriadok sa zverejnení v zborovni, v riaditeľni, na webovom sídle školy alebo na mieste prístupnom zamestnancom a verejnosti. Riaditeľ školy oboznámi s poriadkom zamestnancov školy a triedni učitelia žiakov preukázateľným spôsobom, ako aj informujú o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov žiakov.

· Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy, jeho porušenie sa

posudzuje ako porušenie pracovnej disciplíny.

 

Školský poriadok nadobúda účinnosť 03.09.2018.

Týmto sa ruší „Školský poriadok z 04.09.2017.“

 

 

V Hornej Porube dňa 03.09.2018

 

Mgr. Jana Staňová

..............................................

riaditeľ školy

 

Prílohy:

Bezpečnostné opatrenia v učebni výpočtovej techniky

Bezpečnostné opatrenia na hodinách telesnej výchovy

Prezenčné listiny žiakov, zamestnancov, rodičov, ktorí boli so Školským poriadkom preukazateľne oboznámení

 

Práve tu je 61 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.