^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Článok 2 Dochádzka žiakov do školy

 

2.1 Príchod žiakov do školy

•Žiaci prichádzajú na vyučovanie o 7.40 hod. najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom vyučovania musia byť na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na záujmovú činnosť prichádzajú 5 min. pred začiatkom vyučovania (činnosti), vyčkajú príchod vyučujúceho, ktorý žiakov vpustí do budovy a odvedie do príslušnej učebne.
•Po príchode na popoludňajšie vyučovanie/záujmovú činnosť čaká žiak pred budovou školy.
•V prípade nepriaznivého počasia žiak čaká na vyučovanie/záujmovú činnosť v budove školy pod dozorom školníka.
•Pri skoršom príchode žiak čaká vo vestibule školy, do triedy môže ísť až na pokyn dozor konajúceho učiteľa.
•Budova školy sa ráno uzavrie o 8,10 hod.
•Do školy žiak prichádza po vyhradených chodníkoch.
•Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom.
•Žiaci, ktorí prídu skôr, ako je stanovená doba, sa nesmú zdržiavať v budove školy.
•Žiak sa v škole prezuje do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú si odkladá v školskej šatni.
•Počas vyučovania a cez prestávky nesmie žiak bez dovolenia učiteľa odísť z budovy alebo areálu školy.
 

2.2 Odchod žiakov zo školy

Po skončení poslednej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.

Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatne. V šatni sa žiaci prezujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. Správajú sa disciplinovane.

Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove a v areáli  školy. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.

Ak potrebuje žiak odísť zo školy  z rodinných alebo iných dôvodov, musí si zákonný zástupca žiaka prísť osobne vyzdvihnúť.

Ak žiak utrpí úraz, alebo ochorie počas vyučovania, triedny učiteľ alebo vyučujúci mu poskytne prvú pomoc a okamžite o tom informuje telefonicky zákonného zástupcu alebo iného rodinného príslušníka.


 

2.3 Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaní, uvoľnovanie žiakov

Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní záujmových útvarov je pre prihlásených žiakov povinná.

Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine, nepredvídané nepriaznivé počasie, účasti na súťažiach.

Ak žiak dopredu vie, že vymešká vyučovanie z vopred známeho dôvodu, vyžiada si dovolenie. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo z celého vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac dní vydáva súhlas riaditeľ školy po predložení písomnej žiadosti zákonným zástupcom.

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vzdelávaní  pre nepredvídanú príčinu, jeho zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť bez zbytočného odkladu triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti najneskôr nasledujúci deň.

Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom, alebo  písomným   ospravedlnením zákonného zástupcu žiaka, lekára.

Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania z  niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní predmetu v predpísanom úbore a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri   vyučovaní.

Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený,  zaradený na prvú alebo poslednú

vyučovaciu  hodinu, žiak sa na vyučovaní predmetu nezúčastňuje na základe  

rozhodnutia  riaditeľky školy vydaného na žiadosť zákonných zástupcov

 

 

 

Práve tu je 101 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.