^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Článok 3 Práva a povinnosti žiaka

3.1 Práva žiaka

Každý žiak má právo na:
- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí,
- vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku s dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania,
- úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu,
- výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu,
- komunikáciu so zamestnancami školy v duchu zásad humanity a tolerancie,
- rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie. Tým však nemôže byť obmedzované toto právo a ohrozované zdravie ostatných účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu a ich právo na vzdelanie,
- objektívne hodnotenie,
- úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti,
- na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami,
- dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov,
- oboznámenie s kritériami, podľa ktorých je hodnotený, a poznať výsledok hodnotenia,
- zapožičanie učebníc a povinnosť nepoškodené po ročnom užívaní vrátiť ich škole,
- prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok školy, na oddych v celom rozsahu trvania prestávky,
- ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného dôvodu,
- zdravotne postihnutý žiak má právo na primerané personálne, materiálno-technické a priestorové podmienky,

3.2 Povinnosti žiaka

K povinnostiam žiaka patrí:
- osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,
- osvojiť si a zachovávať základné pravidlá, časový harmonogram a program školy, rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére
- osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej úrovni,
- svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,
- osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,
- byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a iných zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,
- chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,
- zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzoval svojím zovňajškom pohoršenie,
- zo zdravotných a bezpečnostných dôvodov používať vhodné prezuvky,
- mať pri sebe alebo v taške hygienické vreckovky,
- v období výskytu vší je zákonný zástupca žiaka povinný pravidelne kontrolovať žiakovi vlasy a preventívne používať šampón proti všiam.
- šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
- dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom poriadku školy,
- udržiavať poriadok v triedach, chodbách a sociálnych zariadeniach,

 

3.3 Správanie žiaka v škole

Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.

•Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Na vyučovaciu hodiny sa žiak pripraví cez prestávku.
•Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré môže meniť len so súhlasom triedneho učiteľa. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
•V čase zvonením na vyučovaciu hodinu je žiak na svojom mieste v triede a v tichosti očakáva vyučujúceho učiteľa.
•Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu.
•Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
•Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny a uvedie dôvod.
•Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
•Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.
•Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi, audiovizuálnymi prístrojmi, interaktívnou tabuľou a počítačmi môžu žiaci len so súhlasom vyučujúceho a v jeho prítomnosti. Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil úmyselne.
•Žiak sa nesmie vykláňať z okien a vyhadzovať odpadky mimo košov na odpadky. Odpadky triedi: papier- plasty- sklo a ostatné do určených nádob.
•Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie a zdravie spolužiakov, nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používať zdraviu škodlivé látky.
•Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém.
•Základný plavecký výcvik sa uskutoční len so súhlasom rodičov.
•Výlety sa uskutočnia na základe schváleného plánu na školský rok. Pre žiakov prvého
ročníka až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet.
•Oslovenie a pozdravy :
žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy
žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán - pani.

 

3.4 Správanie sa žiakov cez prestávky a počas premiestňovania sa

do odborných učební a iných priestorov školy


•V čase malých prestávok žiaci zostávajú v triedach. Dvere miestností tried sú počas malých prestávok otvorené.
•Po druhej vyučovacej hodine je veľká prestávka, ktorá trvá 20 minút. Počas veľkej prestávky sa žiaci prechádzajú vo vestibule a desiatujú, nesmú opustiť uvedený priestor, alebo zdržiavať sa mimo dohľadu dozor vykonávajúceho učiteľa.
•Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a krokom.
•Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné pomôcky a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu.
•Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom svojho triedneho učiteľa.
•Cez prestávku chodia pre pomôcky učiteľom určení žiaci.
•Žiaci všetkých ročníkov chodia na telesnú výchovu a z telesnej výchovy pod vedením svojich učiteľov.

3.5 Správanie žiakov mimo školy

•Žiak je povinný slušne sa správať na školských výletoch a akciách mimo školy aj
v mimovyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin.
•Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám.
•Chráni si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici
a dodržuje dopravné predpisy.
•Žiak sa vo večerných hodinách na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských
podujatiach zúčastňuje iba v sprievode zákonných zástupcov alebo inej dospelej
osoby.

 

3.6 Žiakovi nie je povolené

•Prinášať do školy veci, časopisy, hry, ale aj videá, fotky a hry akéhokoľvek mediálneho formátu, ktoré propagujú pornografiu, vrátane mobilného telefónu.

•Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje).

•Používať vulgárne výrazy.

•Robiť si zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho.

•Našepkávať, zabávať sa počas vyučovacej hodiny.

•Akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho propagácia.

•Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, sklenené nádoby, horľavé látky a iné).

•Prinášať predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje.

•Nosiť do školy cenné veci, väčšie sumy peňazí. V prípade straty, či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka a jeho zákonného zástupcu.

•Používať mobilný telefón na vyučovaní. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu.

•Prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu.


3.7 Opatrenia vo výchove

3.7.1 Pochvaly a ocenenia

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin podľa § 58 ods. 1 zákona 245/2008.
•Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.
•Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy
triedny učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.
•Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do klasifikačného hárku.

Pochvala triednym učiteľom

Udeľuje sa za:

- výborný prospech (do priemeru známok 1,5 bez známky 3 – dobrý),

- vzorné a príkladné správanie,

- reprezentáciu triedy v školských súťažiach,

- aktívnu pomoc pri riešení úloh učiteľom,

- iné,

 

 

3.7.2 Napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu udeliť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa, ako aj udeliť zníženú známku zo správania.

 

Napomenutie od triedneho učiteľa

Udeľuje sa za:
- bezdôvodný oneskorený príchod na vyučovanie,
- neprezúvanie sa v priestoroch školy,
- nesplnenie si povinnosti týždenníkov,
- nevhodné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy,
- iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa,


Pokarhanie od triedneho učiteľa

Udeľuje sa za:
- vulgárne vyjadrovanie,
- vyhadzovanie odpadkov cez okná školy, sedenie alebo státie na okenných parapetách a vykláňanie sa z okien,
- naháňanie sa po triede a chodbe školy,
- porušenie zákazu svojvoľne manipulovať s učebnými pomôckami, pracovným náradím, strojmi a prístrojmi v špeciálnych učebniach,

Pokarhanie od riaditeľa školy

Udeľuje sa za:

- fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách,
- podvádzanie,
- opakujúce sa neslušné správanie, opakované nevhodné a vulgárne nadávky spolužiakom a učiteľom,
- ignorovanie výziev učiteľa k práci, znemožňovanie práce učiteľom a spolužiakom,
- použitie mobilného telefónu na vyučovaní,

 

3.7.3 Ochranné opatrenie

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy okamžite bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ písomný záznam.

 

3.7.4 Znížená známka zo správania na 2. stupeň

Udeľuje sa za:

- 10 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín, opakované opustenie školy bez povolenia,
- opakované fajčenie a požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách,
- prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie, vecí, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov pri vyučovaní,
- úmyselné poškodenie školského zariadenia,
- vyžadovanie posluhy, domácich úloh, desiat, rôznych služieb, akéhokoľvek množstva peňazí, oblečenia, obutia, školských potrieb pod hrozbou bitky v škole,
- falšovanie lekárskych ospravedlnení a ospravedlnení od zákonných zástupcov,
- prepísanie známky v žiackej knižke alebo v klasifikačnom zázname,

 

3.7.5 Znížená známka zo správania na 3. stupeň

Udeľuje sa za:

- opakujúce sa závažné priestupky,
- krádež,
- úmyselné ublíženie na zdraví,

 

3.7.6 Znížená známka zo správania na 4. stupeň

Udeľuje sa za:

- spáchanie takého zločinu, ktorým bola ohrozená výchova ostatných spolužiakov,
- spáchanie takého činu, pri ktorom boli ohrozené bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov školy,

 

Práve tu je 46 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.