^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Článok 5 Základné práva a povinnosti zákonného zástupcu

5.1 Práva zákonného zástupcu

 

Zákonný zástupca žiaka má právo najmä:

- žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení

- poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným

- poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

- oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy, školským poriadkom,

- byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

- zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

- vyjadrovať sa k výchovno – vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

- byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

5.2 Povinnosti zákonného zástupcu

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný najmä

- dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,

- oznámiť dôvody neprítomnosti dieťaťa vo výchove a vzdelávaní a doložiť doklad v súlade so školským poriadkom,

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu výchovy a vzdelávania v škole a na plnenie školských povinností,

- dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom školy,

- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby,

- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

- nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,

- zúčastňovať sa na triednych aktívoch združenia rodičov školy a dostaviť sa do školy na predvolanie triedneho učiteľa alebo vedenia školy,

zodpovedať za svoje dieťa v areáli školy v čase mimo vyučovania.

Práve tu je 51 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.