^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Článok 6 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

6.1 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými
zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

• Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
• Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.
• Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka.
• Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého.
• Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.
• Výkonom práv začleneného žiaka so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.)
• Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom nepripustiť, prípadne odhaliť sociálnopatologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.
• Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálnopatologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi a vedeniu školy.

 

6.2 Pedagogický zamestnanec je povinný

• Chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu.
• Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužívaním osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku.
• Rešpektovať individuálne výchovno – vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.
• Usmerňovať a objektívne hodnotiť žiaka.
• Aktívne sa podieľať na kontakte so zákonným zástupcom žiaka.
• Vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu.
• Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce.
• Poskytovať žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, pravidelne informovať žiaka a jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.
• Viesť žiakov školy uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

 

6.3 Spolupráca školy a rodiny

• Škola priebežne informuje zákonných zástupcov o správaní a prospechu žiaka.
• Učiteľ oznamuje zákonným zástupcom žiaka nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenie a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
• Jedným z prostriedkov na informovanie zákonných zástupcov je žiacka knižka /ŽK/. Do ŽK sa okrem hodnotenia žiaka vpisujú aj dôležité oznamy pre zákonných zástupcov. Na tento účel slúžia aj konzultačné hodiny.
• Každý učiteľ má konzultačné hodiny raz týždenne, sú zverejnené na prístupnom mieste.
• Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
• Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po
• skončení vyučovania alebo v čase konzultačných hodín. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.

Práve tu je 42 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.