^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Článok 7 Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

7.1 Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

• Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.
• Ak žiak z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodí školský majetok, zákonní zástupcovia sú v plnej miere povinní škodu nahradiť.
• Ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby odovzdá.

Práve tu je 45 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.