^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Základná škola s  materskou školou

Horná Poruba

018 35 Horná Poruba 84

______________________________________________________

HODNOTIACA SPRÁVA

ZA ŠK. ROK 2015/2016

Horná Poruba 30.09.2016                Mgr. Jana Staňová

                                                            riaditeľ ZŠ s MŠ

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH V ZÁKLADNEJ ŠKOLE S  MATERSKOU ŠKOLOU V HORNEJ PORUBE

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

ÚVOD

Názov školy:

Základná škola s materskou školou Horná Poruba
Adresa školy: 018 35 Horná Poruba 84
Telefón 042/4460008 ZŠ
042/4441880 MŠ
Elektronická adresa školy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka školy: www.zs.hornaporuba.com
Zriaďovateľ školy: Obec Horná Poruba
Adresa: 018 35 Horná Poruba 39
Starosta: Ing. Milan Staňo
Telefón: 042/4460010
042/4460002
Fax: 042/4460002
Elektronická adresa OÚ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Riaditeľ ZŠ s MŠ : Mgr. Jana Staňová
Zástupca ZŠ s MŠ: Ludmila Gregorová
Vedúca školskej jedálne: Iveta Staňová

1    STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

Strategický cieľ školy:

Zvyšovať kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu v málotriednej škole vyučovaním cudzieho jazyka a informatiky. Podporovať žiakov v dramatizácii, hudobných, výtvarných, športových aktivitách a v zdravom štýle života. Dostatočnú pozornosť venovať príprave a realizácii na bezproblémový prechod žiakov na 2. stupeň ZŠ.

Vízia školy:

ŠKOLA DIELŇOU ĽUDSKOSTI“

- vyjadruje základnú myšlienku Školského vzdelávacieho programu – demokratický princíp, rešpektovanie žiaka ako osobnosti, diferencovaný prístup, spoločné zážitky učiteľov, rodičov a žiakov, schopnosť slobodnej a tvorivej práce, samostatného myslenia, zodpovedného rozhodovania, spriaznenosť s prírodou a jej zákonmi, súlad s uznávanými životnými a mravnými hodnotami.

            Základná škola s materskou školou v Hornej Porube je súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy, je zaradená do siete škôl. V právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom a má zodpovednosť z týchto vzťahov. Škola združuje základnú školu a materskú školu, ktorej súčasťou je aj školská jedáleň. Zabezpečuje predškolskú výchovu podľa programu výchovy a poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje žiakom aj náboženskú a etickú výchovu.

Základná škola 1. stupňa pripravuje žiakov na 2. stupeň, rozvíja žiakov tak, aby boli schopní samostatne myslieť, slobodne a autonómne sa rozhodovať, prejavovať sa ako demokratický občan, jednať v súlade s uznávanými mravnými hodnotami. Škola vytvára podmienky pre rozvoj všetkých detí, integruje žiakov so špecifickými poruchami učenia, chovania, deti s telesným či zmyslovým postihnutím.

             Neoddeliteľnou súčasťou práce školy je aj mimoškolská činnosť- záujmové krúžky. Škola poskytuje svoje priestory a vybavenie k účelnému využitiu i pre činnosť záujmových organizácií detí a mládeže.

             Poslanie školy sa prelína všestrannou činnosťou pedagogických pracovníkov, odráža sa v ich práci, ale aj vo vystupovaní a jednaní s rodičmi a partnermi školy k spokojnosti všetkých zainteresovaných.

           Víziou školy je, aby bola miestom, kde deti radi chodia, získavajú tu základné poznatky o okolitom svete, učia sa základným praktickým činnostiam a osvojujú si skúsenosti v sociálnych vzťahoch. Sú im vytvorené také podmienky a postupy uplatňované vo výučbe aj mimo výučby, aby sa utvárali a rozvíjali kľúčové kompetencie každého dieťaťa.

ŠkVP kladie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca, vychádza z tradičného postavenia školy v obci a prepája jej pôsobenie so životom a potrebami obce. Je to významný prvok pri vytváraní občianskych kompetencií.

V náboženskej výchove spolupracuje škola s cirkvou a vychádza zo záujmu rodičov. Žiaci sa zoznamujú so základmi kresťanstva.

Do vzdelávacích programov materskej i základnej školy, ktoré zahŕňajú školskú i mimoškolskú zložku, sa aktívne zapájajú i rodičia žiakov. V škole panuje atmosféra naplnená spoluprácou, dôverou a tvorivosťou. Škola je neoddeliteľnou súčasťou hornoporubského kultúrneho i spoločenského života.

2    ÚDAJE O ŠKOLE

                                                           

Počet žiakov ZŠ 33
Chlapci 18
Dievčatá 15
Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka 12
Chlapci 5
Dievčatá 7
Odklad od povinnej školskej dochádzky 1
Počet tried

3 /spojený 2. a 4. ročník/

   /1. a 2. roč., 3. a 4. roč. spojené vo    

     výchovných predmetoch/

Počet detí v MŠ 33
Chlapci 18
Dievčatá 15
Počet tried 2

VYMEŠKANÉ HODINY V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
Ročník Počet žiakov Vymeškané hodiny Priemer na žiaka Ospravedlnené

Neospra-

vedlnené

1. 8 367 45,9 367 0
2. 6 /z toho 1 ž v zahraničí/ 224 44,8 224 0
3. 14 531 37,9 531 0
4. 5 395 79,0 395 0
Spolu 33 1 517 47,41 1 517

0

Škola vyučuje podľa Školského vzdelávacieho programu, ku ktorému sa vyjadrila Rada školy v Hornej Porube dňa 22.09.2008,  k dodatkom k ŠkVP pre šk. rok 2009/2010 dňa 29.9.2009, pre šk. rok 2010/2011 dňa 13.09.2010, pre šk. rok 2011/2012 dňa 12.9.2011, pre šk. rok 2012/2013 dňa 11.10.2012, dňa 29.10.2013 pre šk. rok 2013/2014, 15.10.2014 pre šk. rok 2014/2015,19.10.2015 pre šk. rok 2015/2016.

V materskej škole prebieha výchovno- vzdelávací proces podľa Školského vzdelávacieho programu materskej školy ku ktorému sa vyjadrila Rada školy v Hornej Porube dňa 13.09.2010, pre šk. rok 2011/2012 dňa 12.9.2011, pre šk. rok 2012/2013 dňa 11.10.2012, dňa 29.10.2013 pre šk. rok 2013/2014, 15.10.2014 pre šk. rok 2014/2015, 19.10.2015 pre šk. rok 2015/2016

UČEBNÉ PLÁNY

PRE 1.- 4. ROČNÍK ZŠ

Školský učebný plán v šk. roku 2015/2016

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Poznámky
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

ŠVP

ŠkVP

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra 9 9 9 9
Anglický jazyk 3 3

Matematika a práca     s informáciami

Matematika 4 4 4 4
Informatická výchova 1 1 1 1

Človek a príroda

Prvouka 2
Prírodoveda 2 2 2
Vlastiveda 1 1 1
Človek a hodnoty Náboženská výchova 1 1 1 1
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova 2 2 2 1
Hudobná výchova 1 1 1 1
Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2
Spolu

22

(+2)

23

(+5)

26

(+6)

26

(+5)

 1. ročník: Inovovaný školský vzdelávací program

ŠVP - 20 hodín povinné

ŠkVP – 22 hodín – 2 voliteľné /disponibilné/ hodiny – INV – 1 hod.    PVO – 1 hod.

 1. až 4. ročník :

sa vyučuje podľa doteraz platného Učebného plánu školy pre šk. rok 2014/2015

ŠkVP: 75 hodín – 16 voliteľných /disponibilných/ hodín

3    ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH

KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

ŠJ SPOLU

Počet zamestnancov

5

(3,68 úväzok)

5

3

(2,06 úväzok)

12

(1 - 0,55 ZŠ, 0,53- ŠJ)

Nepedagogický

1

(0,55 úväzok)

1

3

(2 - 1,06 úväzok)

4

(1 - 0,55 ZŠ, 0,53- ŠJ)

Pedagogický

4

(3,13 úväzok)

4 - 8

Kvalifikovaní

4 4 - 8

Neodborní

1 1 - 2
Učitelia s 1.atestáciou 1 1 - 2
Učitelia s 2.atestáciou 1 - - 1
Riadenie kvality školy ukončené 1 1 - 2
Funkčné inovačné vzdelávanie 1 0 - 1
Dramatická výchova v školách 1 0 - 1
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 3 1 - 4
Špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky

1

1

-

2

Využitie IKT v práci učiteľa

2

4 6
Etická výchova ukončené 1 2 3
Modernizácia vzdelávacieho procesu ZŠ

1

0

1

Finančná gramotnosť

2

0 2
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 1 0 1

Excel v praxi

1 0 1
Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP 1 0 1
Rozvíjanie digitálnych kompetencií – MŠ 0 2

2

Obsahová reforma školstva- MŠ 0 2 2
Inovácie v didaktike -MŠ 0 2 2
Aktivizujúce metódy vo výchove 1 1 2

Rozširujúce štúdium

1 2 3
Priebežné vzdelávania a MZ 4 4 8

Odborný rast pedagogických i nepedagogických zamestnancov je zabezpečený   pravidelným zúčastňovaním sa metodických združení, seminárov,  priebežných vzdelávaní organizovaných DP MPC v Trenčíne a iných inštitúcií.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA VŠETKÝCH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Vek do 30 rokov 31-40 41-50 51-60 nad 60 rokov Priemerný vek

Počet

ZŠ a MŠ

0 3 1 3 1 48,62
Z toho žien 0 2 1 2 0 49,66
Počet ZŠ

0

1 1 2 0 48,25
Počet MŠ

0

2 0 1 1 49,00

4    PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ  

   PODMIENKY ŠKOLY

Vzhľadom na celkový počet žiakov sú dobré. Budova je jednopodlažná. V prízemí je umiestnená materská škola, školská jedáleň, kuchyňa.

Na 1. poschodí sú tri vyhovujúce učebne, počítačová učebňa, funkčné sociálne zariadenia. Chodba a vestibul sa využíva ako improvizovaná telocvičňa.

Opravy a dopĺňanie materiálu počas školského roka:

-          úprava interiéru a exteriéru - ZŠ, MŠ

-          bežné opravy WC a umývadiel - ZŠ, MŠ

-          údržba počítačov - ZŠ, MŠ

-          zakúpenie pomôcok – MŠ, ZŠ

-          zakúpenie riadu – ŠJ

-          vymaľovanie školskej jedálne, kuchyne, skladov, výmena linolea, koberca

-          zakúpenie elektrického sporáka do ŠJ

-          nákup učiteľských stoličiek v ZŠ

Nedostatky:

-          asfaltové ihrisko vybudované pri škole a areál školy z bezpečnostných dôvodov sú nevyhovujúce pre žiakov ZŠ a a deti MŠ

-          vzhľadom k normatívnemu financovaniu na žiaka a nízkemu počtu žiakov sú finančné prostriedky na prevádzku obmedzené a nepostačujúce na odstránenie nedostatkov

5 FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE

   VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZŠ a MŠ

Vybraný ukazovateľ

Rok 2015

/kalendárny/

Použitie
Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov- prenesené kompetencie/ZŠ/ 68 063 eur

- mzdy

- odvody do poisťovní

- prevádzka

RZ pri ZŠ s MŠ Horná Poruba- prenos z minulého šk. roka

Príspevok na žiaka - 6 eur

Rodičovská zábava

Príjem 2%

650,04 eur

384 eur

1 210,94 eur

685,70 eur

- poistenie žiakov

- darčeky na Mikuláša a  

MDD, EDR, Deň matiek

- Škola v prírode

- knihy na odmeny a do  

školskej knižnice

-pomôcky

-výchovné koncerty

-súťaže

-karneval

-zápis

-poplatky SRRZ, 2%

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy 1 098 eur

- kancelárske potreby na          

krúžky

- odmeny pre

vyučujúcich

Dotácia z Obecného úradu na deti MŠ a ŠJ – originálne kompetencie 66155,48 eur

- mzdy

- odvody do poisťovní

- prevádzka, bez tepla

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov v MŠ - 12 eur mesačne, príspevok zo štátu na deti predškolského veku, režijné náklady ŠJ 8 025,21 eur

- didaktické pomôcky

- hračky

- knihy

- mzdy vyučujúcim

- prevádzka

Sponzori

- prispievajú vecnými  

cenami na Karneval,

rôzne súťaže

- zabezpečia občerstvenie    

na akciách usporiadaných

školou

- pomáhajú pri rôznych  

opravách

- nakupujú pomôcky pre

školu

- iné

5. 1   Účasť v projektoch

 1. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

     Ústav informácií a prognóz školstva

 1. Aktivizujúce metódy vo výchove

MŠVV a Š Slovenskej republiky

 1. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

MŠVV a Š Slovenskej republiky

 1. Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

ÚPSV a R Trenčín

 1. Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ na ZŠ

6 KVALITA VÝUČBY V ZŠ

6.1 Plánovanie programu výučby učiteľmi

Vypracované tematické výchovno-vzdelávacie plány boli v súlade s učebnými osnovami a Štátnym a školským vzdelávacím programom, Inovovaným školským vzdelávacím programom. Ciele výučby a výber učiva boli splnené. Vyučujúci uplatňovali a plnili vzdelávacie štandardy vo vzťahu k téme a obsahu vyučovacích hodín. Žiaci boli hodnotení podľa platných Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl a podľa schváleného Školského vzdelávacieho programu / ŠkVP/ a Inovovaného ŠkVP.

6.2   Pracovné podmienky pre výučbu

Skladba žiakov v triedach je vyhovujúca z hľadiska nízkeho počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch. Nevýhodou tohto počtu žiakov je, že žiaci 2. a 4. ročníka sa učili v spojenej triede a žiaci 1. a 2. ročníka a 3. a 4. ročníka sa vyučovali v spojenej triede vo výchovných predmetoch. V 3. triede bol jeden integrovaný žiak a v 2. triede jedna žiačka študujúca v zahraničí.

Podpora a poradenstvo zo strany učiteľov bola na veľmi dobrej úrovni. Žiaci mali k učiteľom otvorený vzťah.

Rozvrh hodín bol vypracovaný v súlade s psychohygienickými podmienkami.

Vybavenosť vyučovacích priestorov má určité nedostatky, pretože žiaci by potrebovali školský nábytok, ktorý zohľadňuje telesnú výšku a potreby žiakov. Súčasný nábytok už nevyhovuje tabuľke veľkosti školského nábytku podľa prílohy k nariadeniu vlády č. 362/2006 Z. z. Postupne sa lavice z rozpočtu RZ vymieňajú. Rozsadenie žiakov v učebniach je usporiadané tak, aby bolo zabezpečené striedanie žiakov na pracovných miestach z dôvodu zabránenia jednostrannému zaťaženiu svalových skupín.

Pomôcky potrebné na výučbu sa postupne dopĺňajú novými.

V každom školskom roku, vďaka príspevku od rodičov, sa dopĺňa žiacka a učiteľská knižnica novými titulmi.  Žiaci si z vlastných zdrojov nemusia kupovať doplnkové pracovné zošity, lebo učitelia im pracovné listy kopírujú a takouto formou im pripravujú aj zaujímavý pracovný materiál na precvičovanie, zábavu a písomné práce.

 1. 6.3 Priebeh a štruktúra výučby

Základné priority ŠkVP

 1. Zdravý životný štýl
 2. Prehĺbenie jazykových a komunikačných zručností
 3. Výchova kultúrneho človeka, čitateľa a užívateľa informačných a komunikačných technológií

/ sú podrobne rozpracované v ŠkVP/

Organizačná štruktúra, štýl práce a hodnotenie žiakov z hľadiska výberu foriem, metód a využívania didaktických prostriedkov boli v jednotlivých ročníkoch efektívne. Volil sa primeraný rozsah učiva, používala sa správna terminológia. Využívali sa medzipredmetové vzťahy, prierezové témy sa vyučovali formou blokového vyučovania. Budoval sa kladný vzťah žiakov k národnému povedomiu. Dodržiavali sa didaktické zásady. Informačno - komunikačné technológie a interaktívne tabule sa využívali pravidelne v daných predmetoch. Žiaci pracovali s nainštalovanými programami a internetom. Interakcia, komunikácia žiak – učiteľ, spätná väzba psychologická klíma boli na dobrej úrovni. Spätná väzba bola zabezpečená vo všetkých fázach vyučovacích hodín.

6.4  Sociálna klíma výučby

Atmosféra v triedach počas  jednotlivých vyučovacích hodín bola pokojná, príjemná, žiaci odpovedali aktívne, boli neustále v strehu, mali záujem o učenie a osvojovanie vedomostí. Reakcie na stimuláciu a motiváciu boli dobré, aktivita žiakov primeraná.

Vo výchovno – vyučovacom procese učitelia striedali metódy a formy práce, efektívne využívali časovú dotáciu a na hodinách uplatňovali didaktické zásady ( názornosti, primeranosti, systematickosti uvedomelosti a iné). Učitelia mali zavedené jasné pravidlá, ktorými sa žiaci riadili.

6.5 Výsledky výučby

Stanovené výchovno- vyučovacie ciele v školskom roku boli naplnené. Najviac sme využívali hodiny základného typu, ale aj hodiny :

-          osvojovania nových vedomostí

-          hodiny opakovania a utvrdzovania učiva

-          hodiny využívania vedomostí a zručností v praxi

-          hodiny skúšania a hodnotenia vedomostí žiakov

-          vychádzky v blízkosti školy

-          exkurzie

-          výlety

-          športové súťaže

-          usporiadali sme výchovné koncerty, besedy pre žiakov

-          všetci žiaci sa zúčastnili v Škole v prírode v Tesároch.

Činnosti učiteľov a žiakov boli rôznorodé. Žiaci vymeškávali vyučovanie len počas choroby, všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené lekármi alebo rodičmi.

Škola vytvárala dobré podmienky na rozvoj osobnosti žiakov, boli usmerňovaní a vedení k dodržiavaniu medziľudských vzťahov. Správanie žiakov bolo kultivované, zamerané na vzájomnú pomoc. Žiaci, ktorí porušili školský poriadok boli napomenutí triednym učiteľom a priestupky sa riešili na triednych rodičovských združeniach. Priestupky, ktoré by boli dôvodom na zníženie známky zo správania sa v škole riešili v spolupráci s rodičmi a zákonným zástupcom.

Vyučovanie anglického jazyka v 3. a 4. ročníku je neodborné, vzhľadom k nedostatku kvalifikovaných učiteľov ANJ.

Systém prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu bol prepracovaný a funkčný, využívaný vo výchovno- vyučovacej činnosti i v mimoškolskej činnosti. Žiaci všetkých ročníkov absolvovali desaťhodinový plavecký výcvik v plavárni v Novej Dubnici a Školu v prírode v Tesároch päť dní.

Všetci žiaci navštevovali záujmové útvary, ktoré pracovali v škole.

Okrem toho sa žiaci zapájali do súťaží, v ktorých získali rôzne ocenenia ( viď. Výsledky školy).

6.6   Práca školskej knižnice

Záujem o čítanie u žiakov sme podporovali povinným a nepovinným čítaním, rôznymi súťažami po celý rok v triedach, pravidelným usporadúvaním v spolupráci s predajňou kníhkupectva výstavky kníh, kde si deti mohli rôzne knižné tituly aj zakúpiť. Spolupracovali sme s vydavateľstvom Fragment. V týchto aktivitách budeme aj naďalej pokračovať.

7 KLÍMA ŠKOLY

V škole vládla dobrá klíma - dôvera, bezpečné prostredie pre žiakov, možnosť väčšej starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

Učitelia podporovali tvorivosť žiakov a humanisticky podporovali vyučovanie.

Realizovali sme výlety, besedy, exkurzie, výchovné koncerty a iné, aby žiaci získavali rôzne zážitky.

Rešpektovali sme navzájom vymedzené pravidlá v rámci triedy a školy.

Snažili sme sa o rozvoj sebahodnotenia žiakov, uplatňovania individuálneho prístupu k žiakom, spoluúčasti žiakov na živote školy.

Rešpektovali sme  potreby jedincov a ich rodín. Snažili sme sa o previazanosť MŠ a ZŠ, aby sme uľahčili deťom prechod do 1. ročníka.

8 RIADENIE, MANAGMENT ŠKOLY A PORADENSTVO

8.1   Štruktúra riadenia v škole

Na riadení v škole sa podieľa vedenie školy: riaditeľ školy, zástupca školy, vedúca školskej jedálne, pedagogická rada / ktorá pripomienkuje, navrhuje a schvaľuje návrhy na svojich zasadnutiach v pedagogickej rade a na pracovných poradách/, rada školy, rada rodičov.

 1. 8.2Spolupráca a údaje o rade školy

Zloženie Rady školy v Hornej Porube
Predseda RŠ: Ing. Anna Živčicová Poslanec OÚ
Členovia: RNDr. Jana Cíbiková poslanec OÚ
Ing. Peter Martinák rodič MŠ
Jana Staňová rodič ZŠ
Iveta Staňová           zamestnanec ZŠ s MŠ
Mgr. Vladimír Ďurček učiteľ ZŠ
Katarína Pribolová učiteľka MŠ

           Rada školy v Hornej Porube sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy (školského zariadenia),   vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a to najmä:

-  k návrhu na počty prijímaných žiakov

- k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu

   v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných  

   predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch

-  k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení  

   výchovno-vzdelávacieho procesu

-  správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia.

-  návrhu rozpočtu.

- návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy.

-  k správe o výsledkoch hospodárenia školy    

8.3   Poradné orgány školy

Poradné orgány riaditeľa školy a školského zariadenia sú:

-          pedagogická rada školy

-          gremiálna rada riaditeľa školy

-          Rada školy v Hornej Porube

-          rodičovská rada školy

Informácie pre žiakov a rodičov sú sprístupnené vo vestibule školy na prístupnom mieste, na webovej stránke školy, vo vitríne pred obecným úradom. Škola dva - krát ročne vydávala časopis „Školoviny“, do ktorého prispievali hlavne žiaci školy. Rodičia boli pravidelne informovaní o dianí v škole formou oznamov, letáčikov a pod.

Učitelia sú členmi Metodického združenia v Ilave, kde sa pravidelne stretávajú na poradách a navzájom si vymieňajú skúsenosti.

8.4   Zabezpečenie kvality v škole

Vnútroškolská kontrola bola zameraná na plnenie cieľov humanizácie výchovy a vzdelávania podľa stanoveného plánu v šk. roku 2015/2016. Zistené nedostatky rozoberala vnútroškolská kontrola s jednotlivými pedagógmi osobne na pracovných stretnutiach a pedagogických radách.

Vykonané boli hospitácie v 1. ročníku zo SJL a v 2 a 4. ročníku z vlastivedy.

V ostatných predmetoch boli priebežné kontroly zamerané na úpravu a písmo v zošitoch, čitateľskú gramotnosť, správne vypĺňanie pedagogickej dokumentácie a vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov v jednotlivých ročníkoch. Dôsledne sa kontrolovali plnenia jednotlivých úloh plánu práce školy a ŠkVP.

9          ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Krúžok Vedúci krúžku

Počet žiakov

v krúžku

Vydané vzdelávacie poukazy

Prijaté

vzdelávacie poukazy

Športovo – turistický krúžok

Mgr. Vladimír Ďurček

18 - -
Pohybovo – dramatický krúžok Mgr. Jana Borovská 16 - -
Počítačový krúžok 1-2,3 -4 Jaroslav Hofierka 22 - -

Spolu

56 33 36

Všetky krúžky počas školského roka pracovali veľmi aktívne, niektorí žiaci navštevovali dva aj tri krúžky. „Pohybovo – dramatický krúžok “ vydal počas roka dve čísla časopisu „Školoviny“, ktorý sa predával aj obyvateľom obce v kultúrnom dome a žiaci sa pripravovali na kultúrne vystúpenia počas školského roka. Žiaci svojimi výrobkami skrášľovali interiér tried a školských priestorov. Žiaci špotovo – turistického krúžku absolvovali vychádzky do prírody, zúčastnili sa futbalového turnaja v Hornej Porube.

V počítačových krúžkoch zasa žiaci získali nové zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

10 SPOLUPRÁCA S VONKAJŠÍMI PARTNERMI, MARKETING

Počas celého školského roka škola a školské zariadenie úspešne spolupracovali s RZ, radou školy, obecným úradom, farským úradom a ostatnými inštitúciami v obci. Rodičia ochotne pomáhali a väčšina z nich sa zúčastňovala akcií usporiadaných školou alebo v spolupráci s RZ.

Škola sa zviditeľňovala informačnými letákmi, školským časopisom, vystúpeniami v Kultúrnom dome v Hornej Porube, Ilave. Žiaci reprezentovali školu na súťažiach aj mimo obce. Sponzori sa zúčastňovali na rôznych podujatiach organizovaných školou a tiež zapájaním sa do projektov a komunikáciou cez internet.

Zameranie a koncepcia školy vychádza z ŠkVP a ostatných pedagogických a organizačných dokumentov MŠVV a Š SR.

Hlavné úlohy výchovy a vzdelávania vzhľadom k podmienkam školy sú reálne splniteľné, termínované s určením konkrétnej zodpovednosti.

Vnútorný informačný systém je prepracovaný, účinný, orientovaný na žiakov, pedagógov, rodičov a ostatnú verejnosť.

Dôverné informácie o žiakoch a zamestnancoch sú dobre zabezpečené pred zneužitím, dodržiavaním Zákona o ochrane osobných údajoch.

10.1   Tradície školy

Dlhoročné aktivity, ktoré škola každoročne usporiada sa stávajú v škole alebo obci tradíciou. Neodmysliteľne k takýmto patria :

-      Mikulášsky večierok

-      Karneval spojený s vyhodnotením masiek, tombolou a diskotékou

-      Deň matiek s kultúrnym programom

-      Európsky deň rodičov

-      Porubský slávik

-      3.ročník futbalového turnaja Vápeč – CUP 2015

-      Liga proti rakovine

-      Biela pastelka

-      Predaj a výstava kníh

-      Deň mojej knihy

-      Grošíková súťaž

-      Recitačné súťaže

-      Výtvarné súťaže

-      Koncerty

-      Plavecký výcvik

-      MDD

-      Škola v prírode

  

11  VYUČOVACIE VÝSLEDKY ŠKOLY- koniec školského roka

Ročník

Poč.

žiakov

CH D Sprá-vanie SJL ANJ MAT

PRV

PRI

VLA PV PVD P N
1. 8 6 2 1,0 2,00 - 1,63 1,50 - - - 7 1
2. 5 2 4 1,0 1,60 - 1,40 1,60 1,4 3 2 0 0
3. 14 7 7 1,0 1,57 1,85 1,71 1,64 1,85 7 2 5 0
4. 5 3 2 1,0 3,00 2,40 2,80 2,40 2,20 1 1 3 0
Spolu 33 18 15 1,00 2,03 2,00 1,81 1,72 1,83 11 5 15 1

/1 žiačka v zahraničí – vykonala komisionálne skúšky a postupuje do ďalšieho ročníka/

12 MIMOŠKOLSKÉ VÝSLEDKY ŠKOLY

Z 33 žiakov 14 žiakov našu školu reprezentovalo v okresných a celoslovenských súťažiach:

SLÁVIK SLOVENSKA   - okresné kolo
Timotej Staňo - 3. ročník - 3. miesto
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresné kolo
Karolína Martináková 2. ročník – poézia
Karolína Budayová 4. ročník - próza
PYTAGORIÁDA – okresné kolo
Viktória Staňová, Sophia Zacková,
Michaela Bujačková
VESMÍR OČAMI DETÍ – okresné kolo                    
Karolína Martináková – odmenená
EURÓPA V ŠKOLE
Patrik Kain, Michaela Bujačková
MAKSÍK – MATEMATICKÁ SÚŤAŽ
Erika Budayová, Samuel Staňo, Viktória
Čuríková, Sophia Zacková, Mathias Minárik
KLOKAN – MATEMATICKÁ SÚŤAŽ
Viktória Staňová, Michaela Bujačková,
Mathias Minárik, Sophia Zacková, Timotej Staňo
Viktória Čuríková, Karolína Martináková, Adriana
Staňová, Elizabeth Šumichrastová,
Marián Chovan

Vyhodnotenie celoročnej súťaže: „Šetri grošík“

TRIEDNE KOLÁ
 1. 1.ročník – Adriana Staňová (36 grošíkov)
 2. 2.ročník – Karolína Martináková (43 grošíkov)
 3. 3.ročník – Viktória Staňová (44 grošíkov)
 
           Timotej Staňo (44 grošíkov)
 1. 4.ročník – Karolína Budayová (35 grošíkov)
ŠKOLSKÉ KOLO
 1. 1.miesto Viktória Staňová (44 grošíkov)
         Timotej Staňo (44 grošíkov)
VZORNÉ SPRÁVANIE POČAS CELÉHO ROKA
Adriana Staňová
Elizabeth Šumichrastová

13 ŠKOLSKÉ AKCIE 2015/2016

 

ZÁVER SPRÁVY

Všetky úlohy, ktoré boli v školskom roku 2015/2016 naplánované, škola splnila. Rezervy sú najmä v plnení úloh, ktoré sú spojené s vyššími finančnými nákladmi.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

-       záujem o štúdium v škole

-       výučba podľa ŠkVP

-       výučba ANJ, INV

-       úspechy žiakov v súťažiach

-       práca v záujmových útvaroch

-       kladný vzťah žiakov ku škole, rovnocenný vzťah žiak- učiteľ- rodič

-       spoluúčasť žiakov na živote školy

-       rešpekt k potrebám jedincov

-       previazanosť MŠ a ZŠ – uľahčený prechod do 1. ročníka

-       realizácia výletov, besied, získavanie zážitkov

-       využívanie počítačovej techniky vo vyučovaní

Oblasti, v ktorých sú nedostatky

-       chýba vybavenie novou didaktickou technikou

-       chýbajú nové lavice, stoličky, nábytok

-       v škole sa nenachádza telocvičňa a areál v okolí školy nevyhovuje bezpečnostným predpisom

-       spájanie ročníkov dôsledkom úbytku žiakov

-       rozpočet školy sa znižuje v dôsledku úbytku žiakov

Vypracovala: Mgr. Jana Staňová   - ZŠ

                        

Horná Poruba 30.09.2016


OBSAH

ÚVOD

1 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

2 ÚDAJE O ŠKOLE

3 ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH

4 PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ

     PODMIENKY ŠKOLY

5 FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE

     VÝCHOVNO- VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZŠ a MŠ

5. 1   Účasť v projektoch

6 KVALITA VÝUČBY V ZŠ

6.1 Plánovanie programu výučby učiteľmi

6.2 Pracovné podmienky pre výučbu

6.3 Priebeh a štruktúra výučby

6.4 Sociálna klíma výučby

6.5 Výsledky výučby

6.6 Práca školskej knižnice

7 KLÍMA ŠKOLY

8 RIADENIE, MNAGMENT ŠKOLY A PORADENSTVO

8.1 Štruktúra riadenia v škole

8.2 Spolupráca a údaje o rade školy

8.3 Poradné orgány školy

9 ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

10 SPOLUPRÁCA S VONKAJŠÍMI PARTNERMI,

     MARKETING

10.1 Tradície školy

11 VÝSLEDKY ŠKOLY

12 MIMOŠKOLSKÉ VÝSLEDKY ŠKOLY

13 ŠKOLSKÉ AKCIE 2015/2016

ZÁVER SPRÁVY

Práve tu je 147 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.