^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

Základná škola s materskou školu Horná Poruba

Tel.: 042 4460008, 0911908878, https://zs.hornaporuba.com /, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Usmernenie na hodnotenie žiakov v Základnej škole s materskou školou v Hornej Porube v čase mimoriadnej situácie

V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVŠ SR dňa 06. apríla 2020, vydáva riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hornej Porube, Mgr. Jana Staňová nasledujúce usmernenie na hodnotenie žiakov Základnej školy s materskou školu v Hornej Porube v čase mimoriadnej situácie:

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

  • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
  • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
  • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Zásady hodnotenia počas prerušeného vyučovania v Základnej škole s materskou školu v Hornej Porube:

1. Priebežné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa bude realizovať:

- formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa, 

- pomenovaním pozitívnych výsledkov,

- pomenovaním a výpočtom chýb a nedostatkov,

 Počas priebežného hodnotenia sa bude prihliadať na individuálne možnosti vzdelávania žiakov (technické zabezpečenie vzdelávania, pripojenie na internet, sociálne prostredie v rodine).

2. Celkové (záverečné) hodnotenie žiaka sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch vo všetkých ročníkoch uskutoční na konci druhého polroka. Jeho cieľom bude čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

Skutočnosť aké výsledky dosiahol žiak, určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet.

V rámci záverečného hodnotenia bude využité hodnotenie známkou – klasifikácia v rámci hlavných vyučovacích predmetov. Výchovné predmety sa nehodnotia ani slovne.

a) Hlavné predmety: SJL, MAT, ANJ, VLA, PDA, PVO - klasifikácia

b) Výchovné predmety: TEV, VYV, PVC, HUV, NBV – absolvoval/ absolvovala

c) V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia v hlavných predmetoch: SJL, MAT, PVO. Výchovné predmety sa nehodnotia ani slovne.

V záujme objektívneho záverečného hodnotenia žiakov (na konci druhého polroka školského roku 2019/2020) budú všetci žiaci Základnej školy s materskou školu v Hornej Porube povinní odovzdať učiteľom daného predmetu zošity, pracovné zošity, pracovné listy, projekty, prípadne iné písomné práce na kontrolu v termíne do 15. júna 2020. Pokyny ku odovzdávaniu zadá učiteľ daného predmetu elektronicky, telefonicky, alebo cez Go ToMeeting všetkým žiakom, s ktorými v čase mimoriadnej situácie spolupracoval. V prípade návratu do školy, odovzdajú práce žiaci osobne v škole.

3. Získavanie podkladov na hodnotenie:

- z portfólií žiackych prác,

- z rozhovorov so žiakmi a ich on-line odpovedí, 

- zo sebahodnotenia žiaka

- z konzultácií s rodičmi.

Portfóliá žiackych prác tvoria: projekty, riešenia zadaných úloh, vypracované pracovné listy, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, ústne a písomné odpovede žiakov, písomné práce.

Možnosť odovzdávania žiackych prác vyučujúcemu:

  • na diaľku, elektronicky,
  • v prípade technických problémov poslať poštou (po dohode s vyučujúcim) na adresu školy,

Ak sa žiak nemôže zúčastňovať vzdelávania na diaľku v určitom období, napríklad zo zdravotných dôvod, oznámi zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť triednemu učiteľovi.

Žiak je povinný odovzdať vypracovanú úlohu vyučujúcemu v termíne, ktorý  vyučujúci určí dopredu. Ak žiak neodovzdá úlohu v stanovenom termíne, bude úloha vyhodnotená ako neodovzdaná práca / nevypracovaná úloha.

V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

Po prípadnom obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nebude realizovať najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.  

4. Ukončenie stupňa vzdelania

V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

5. Postup do vyššieho ročníka

V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

6. Postup školy pri nespolupracovaní žiaka počas vyučovania na diaľku

Ak sa žiak nezúčastňuje vyučovania na diaľku, nevypracúva učiteľmi zadané úlohy,  učiteľ daného predmetu nemôže vykonávať priebežné a následne celkové (záverečné) hodnotenie.

V takomto prípade škola pristúpi k nasledujúcim opatreniam:

1. Písomné bude informovať zákonných zástupcov žiaka o neuspokojivých výsledkoch žiaka, kde zároveň navrhne zákonnému zástupcovi žiaka ďalší postup. 

2. Ak nenastane zlepšenie vo výchovných a vzdelávacích výsledkoch žiaka, bude to škola vnímať ako zanedbanie povinnosti rodičov v príprave svojho dieťaťa do školy v zmysle ustanovenia § 144 ods. 7,8,9,10, §153 Školského zákona a § 28 ods. 1,2 zákona o rodine. Škola túto skutočnosť bezodkladne oznámi obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na ďalšie riešenie.

                                                                                                                                         Mgr. Jana Staňová

                                                                                                                                           riaditeľka školy

 


 


Práve tu je 67 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.