^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Školský poriadok

Základná škola s materskou školou Horná Poruba
018 35 Horná Poruba 84

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

 

Obsah

Úvod

Článok 1 Základné údaje o prevádzke školy

1.1 Základné údaje o prevádzke školy
1.2 Rozvrh hodín

Článok 2 Dochádzka žiakov do školy

2.1 Príchod žiakov do školy
2.2 Odchod žiakov zo školy
2.3 Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaní, uvoľňovanie žiakov

Článok 3 Práva a povinnosti žiaka

3.1 Práva žiaka
3.2 Povinnosti žiaka
3.3 Správanie žiaka v škole
3.4 Správanie sa žiakov cez prestávky a počas premiestňovania sa
do odborných učební a iných priestorov školy
3.5 Správanie žiakov mimo školy
3.6 Žiakovi nie je povolené
3.7 Opatrenia vo výchove
3.7.1 Pochvaly a ocenenia
3.7.2 Napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania
3.7.3 Ochranné opatrenie
3.7.4 Znížená známka zo správania na 2. stupeň
3.7.5 Znížená známka zo správania na 3. stupeň
3.7.6 Znížená známka zo správania na 4. stupeň

Článok 4 Podmienky na ochranu zdravia žiakov

4.1 Podmienky na ochranu zdravia žiakov
4.2 Starostlivosť o ochranu pred sociálnopatologickými javmi,
diskrimináciou alebo násilím
4.2.1 Prevencia a riešenie šikanovania v škole
4.3 Postupy pri prechovávaní a užívaní legálnych a nelegálnych drog
na škole a ich opatrenia

Článok 5 Základné práva a povinnosti zákonného zástupcu

5.1 Práva zákonného zástupcu
5.2 Povinnosti zákonného zástupcu

Článok 6 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

6.1 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými
zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy
6.2 Pedagogický zamestnanec je povinný
6.3 Spolupráca školy a rodiny

Článok 7 Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

7.1 Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana

Článok 8 Iné

8.1 Triedna samospráva žiakov

Článok 9 Záverečné ustanovenia

 

 

 

 

 

 

Práve tu je 136 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.