^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

O škole

Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou Horná Poruba.
Nachádza sa na prízemí jednoposchodovej budovy spolu so školskou jedálňou a kuchyňou.
K dispozícii má dve triedy, spálňu, šatňu pre deti, sociálne zariadenie pre deti, účelové
priestory pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov. MŠ je dvojtriedna a poskytuje
celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou
povinnou školskou dochádzkou (podľa možností aj deťom mladším ako tri roky do
naplnenosti tried podľa platnej legislatívy). Na žiadosť rodičov poskytuje aj možnosť
poldenného pobytu v MŠ.
História Materskej školy v Hornej Porube sa začala písať od roku 1984. Počas dlhých
rokov prešla škola mnohými zmenami, jej poslanie však zostalo rovnaké, poskytovať deťom
predškolského veku výchovu a vzdelávanie. Prejaviť im lásku, porozumenie a dať im dobré
základy do ďalšieho života a vzdelávania. K tomuto cieľu smeruje aj naše dnešné pôsobenie.
Materská škola vytvára podmienky pre zdravý telesný, duševný a citový rozvoj detí
predškolského veku. Posilňuje ich citový vzťah k rodine, širšiemu okoliu, oboznamuje ich
s ľudovými zvykmi a tradíciami. Každodenné edukačné činnosti dopĺňa a spestruje rôznymi
kultúrnymi, turisticko – športovými akciami a zapájaním sa do rôznych súťaží.
Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Čo vidí slniečko“,
vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách 2016. O deti vo veku 2,5 až 6 rokov sa v školskom roku 2017/2018
s láskou a rešpektovaním ich individuálnych potrieb starajú 3 kvalifikované učiteľky: Mgr.
Erika Pučeková – zástupkyňa RŠ pre MŠ, Katarína Pribolová a Mgr. Martina Bagínová.
Za poriadok v MŠ zodpovedá Eleonóra Kodajová.

Práve tu je 125 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.