^Späť na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Úvod

Školský poriadok zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, zákonných zástupcov žiakov a verejnosti, ktorá je v kontakte so školou, ktorými sa v zmysle práva na vzdelanie zabezpečuje riadny chod školy. Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať.

 

Školský poriadok upravujepodrobnosti o výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, o organizácii vyučovania a vnútornom režime školy, o podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a o podmienkach nakladania s majetkom školy.

 

Školský poriadok Základnej školy  s materskou školou v Hornej Porube  bol vypracovaný v súlade so:

-          zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova k nemu vykonávacích predpisov,

-          zákonom596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj ďalších právnych noriem súvisiacich s týmto zákonom pre výchovu a vzdelávanie žiakov,

-          z vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách...

-          z vyhlášky 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011Z. z. , 203/2015Z. z.

-          z vyhlášky 320/2008 z. z. o škole v prírode

-          z POP pre školy a školské zariadenia na príslušný školský rok – informácie k výchove a vzdelávaniu v školách a školských zariadeniach,

-          z Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa

-          zo Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach

-          z metodického pokynu č. 22/2011 – R na hodnotenie žiakov základnej školy

-          z organizačného poriadku školy

-          z pracovného poriadku školy

 

 

 

Školský poriadok dopĺňajú:

bezpečnostné opatrenia v učebni výpočtovej techniky

bezpečnostné opatrenia na hodinách telesnej výchovy

Práve tu je 95 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.